Napisz do nas

Kategoria
03/06/2019

Regulamin konkursu Aktywny TDF

Regulamin konkursu „ Aktywny TDF”


§1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Aktywny TDF” zwany dalej „Konkursem” i jest udostępniany na fanpage’u TDF na Facebooku.


2. Organizatorem Konkursu jest TDF sp. zo.o., ul. Langiewicza 23, 35-021 Rzeszów, zwany dalej "Organizatorem".


3. Za obsługę techniczną Konkursu w zakresie przyjmowania zgłoszeń, ich ewidencjonowania, a następnie wyłaniania zwycięzców Konkursu na podstawie przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie, odpowiada Organizator.


4. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.§2. Czas trwania, uczestnicy oraz warunki konkursu


1. Konkurs odbędzie się w dniach 4 czerwca 2019 - 4 lipca 2019 i będzie trwał do godziny 20:00.


2. Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkują na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, oraz spełniają inne wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.


3. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.


4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są Pracownicy oraz Współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.


5. Aby wziąć udział w konkursie, należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie, przedstawiające aktywne spędzanie czasu przez uczestnika Konkursu.

 

6. Konkurs odbędzie się w jednym cyklu, co oznacza, że uczestnicy mogą wysyłać tylko jedną odpowiedź przez cały okres trwania konkursu.


7. Pod uwagę nie będą brane zgłoszenia nie związane z tematyką konkursu, odpowiedzi naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub normy społeczne i obyczajowe, jak również odpowiedzi, które mogą naruszać prawa lub dobra osób trzecich.


8. 06.07.2019 roku Organizator ogłosi zwycięzcę konkursu oraz osoby wyróżnione na oficjalnym fanpage’u firmy TDF na Facebook’u.


9. Zwycięzcą konkursu zostanie 1 osoba, której zdjęcie będzie miało największą liczbę polubień (nie będą brane pod uwagę polubienia z fikcyjnych kont facebookowych). Jeżeli zaistnieje sytuacja, że kilka osób będzie miało taki sam wynik, o wygranej zadecyduje jury powołane przez Organizatora.


10. Organizator  zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika, ze względu na zachowania nie fair play wobec innych uczestników.


11. Zwycięzca otrzyma od Organizatora wiadomość za pośrednictwem Facebook’a z informacją o zwycięstwie w Konkursie. Zwycięzca zostanie jednocześnie poproszony o przesłanie tą samą drogą wiadomości z potwierdzeniem następujących danych – imienia i nazwiska oraz zostanie poinformowany o miejscu odbioru nagrody.

W przypadku braku możliwości powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygraniu nagrody, braku kontaktu ze strony Zwycięzcy Konkursu w terminie do 3 dni od momentu poinformowania Zwycięzcy o wygranej lub w przypadku niepodania wymaganych danych przez Zwycięzcę Konkursu we wskazanym terminie, bądź podania nieprawdziwych danych, nagroda nie zostanie przyznana, a Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody. W takim przypadku Organizator powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną osobą, która zajęła kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź zdecyduje o przepadku nagrody.


12. Uczestnik, który zgłasza swoją kandydaturę do Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska do celów przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz ogłoszenia zwycięzcy i wydania nagrody, a także opublikowania zwycięskiego zdjęcia na profilu TDF na Facebook’u.

 §3. Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje dotyczące Konkursów można składać w okresie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu pisemnie na adres pocztowy.


2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.


3. W celu przyspieszenia postępowania reklamacyjnego prosimy o wskazanie w reklamacji następujących danych: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji.


4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika.

 


§ 4. Postanowienia Końcowe:


1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.tdf.rzeszow.pl.


2. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.


3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.
Aktualności